Keuringen

Door regelmatige bijscholingen kan Carol als gediplomeerde keurder u helpen met het afkoppelen of keuren van uw private riolering. 

Jean-Louis rondde in 2021 ook zijn opleiding tot afkoppelingsdeskundige bij VLARIO met succes af! 


Keuring private riolering

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.
Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.
Verplichte scheiding van afvalwater en regenwater

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om

 • het afvalwater apart te lozen in de riolering
 • het regenwater af te koppelen van de riolering
  Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.
Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht?
 • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwing van een woning. Daarvoor geldt de 'Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater'.
 • Als er in de straat een gescheiden rioolstelsel is. Of uw straat al een gescheiden riolering heeft, kunt u navragen bij uw rioolbeheerder. Voor bestaande gebouwen is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater alleen verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u dus verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd. Bij elke ingreep aan uw woning, of wanneer u de tuin opnieuw aanlegt, bekijkt u daarom best of u het regen- en afvalwater kan scheiden. Zo voorkomt u bijkomende kosten in de toekomst.

In bepaalde gevallen is ook een regenwaterput voor die woningen verplicht.

Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of renovaties, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is

o   op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)

o   in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Voorwaarden

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • bij nieuwbouw of herbouw
 • bij een nieuwe huisaansluiting of installatie van een individuele zuivering
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein (tenzij u reeds een conform keuringsattest heeft van nieuwbouw of verbouwing, dat niet ouder dan 5 jaar is).
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011, vanaf 1 januari 2021 werd de keuring aangepast en uitgebreid).

 • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).
Een keuring aanvragen

Wanneer je een keuring aanvraagt, ben je verplicht een uitvoeringsplan en inventaris van de privéwaterafvoer met de nodige bewijsstukken ter beschikking te stellen aan de keurder. Een sjabloon van de inventaris en een handleiding van hoe je deze moet invullen, vind je hieronder. Wanneer je een keuring aanvraagt voor een nieuwbouw of herbouw, moet je altijd de omgevingsvergunning ter beschikking stellen aan de keurder.
Daarnaast moet je ook een werkopdracht bevestigen. Er is een werkopdracht per type keuring en duidt op de verplichtingen van zowel de klant als de keurder. De werkopdracht moet je goedkeuren via ondertekening of via een bevestiging per mail aan de keuringsorganisatie. Je kan de werkopdrachten hier raadplegen.

Hoe verloopt een keuring?

STAP 1: Je vraagt een keuring aan

https://www.landmetersburo.be/contact

STAP 2: De keurder komt bij je langs
Op het moment van de keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn:

 • Het uitvoeringsplan van de privéwaterafvoer.
 • Een ingevulde inventaris van de privéwaterafvoer (bv. septische put, hemelwaterput, dakoppervlakte, ...)
 • Eventueel foto's van de privéwaterafvoer (het controleren gebeurt vlotter wanneer duidelijk is waar alle leidingen liggen) of de onderdelen ervan (hemelwaterput, septische put, ...)
 • De omgevingsvergunning of bouwvergunning (altijd bij bedrijven en bij particulieren bij een keuring nieuwbouw of herbouw)
 • Bewijsstukken van de gebruikte onderdelen

De keurder komt op het afgesproken moment langs om de documenten na te kijken en je riolering te controleren. Je dient op het moment van keuring alle toezichtdeksels te openen.

BELANGRIJK: Wanneer er tijdens de keuring schade optreedt als gevolg van een fout in de privéwaterafvoer, is deze ten laste van de eigenaar.

STAP 3: NA AFLOOP VAN DE KEURING

Je ontvangt een digitaal keuringsattest waarop het resultaat van de keuring van de privéwaterafvoer staat. Dit keuringsattest hou je zelf bij, samen met de onderdelenlijst en het uitvoeringsplan. Meestal wordt er automatisch digitaal een kopie van het keuringsattest aan je rioolbeheerder verstuurd. Opgelet: check zeker op je keuringsattest of dit voor jouw gemeente ook geldig is. Wanneer dit niet zo is, dan staat dit vermeld op het keuringsattest en dien je dit zelf nog te bezorgen.

Je privéwaterafvoer is conform voor aansluiting

De keurder stelt een keuringsverslag op waarin hij de conformiteit van je privéwaterafvoer bevestigt.

Je privéwaterafvoer is niet conform voor aansluiting

Het attest wordt vermeld waarom de privéwaterafvoer niet conform is. Dit kan zijn omdat er bijvoorbeeld een verbinding is tussen het regen- en afvalwatercircuit, of omdat er geen regenwaterput aanwezig is terwijl dit is opgelegd volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Nadat je de inbreuken hebt hersteld, vraag je een herkeuring aan.
De herstelmaatregelen moeten binnen een bepaalde termijn uitvoeren uitgevoerd worden. Dit zal vermeld worden op het keuringsattest.

Wat controleert de keurder?

Voor de afvoer van afval- en regenwater gaat de keurder na of deze aansluitbaar is op de rioleringsinfrastructuur:

 • het afval- en regenwater moet correct gescheiden zijn op privéterrein;
 • de afvoer van afval- en regenwater moet volgens de wet gebeuren;

het regenwater moet volgens de wet worden opgevangen, gebruikt en afgevoerd.

Algemene informatie

Ons landmeterskantoor heeft een overeenkomst afgesloten met Aquaflanders om keuringen uit te voeren.

Aquaflanders is verantwoordelijk voor de keuring, bij klachten of een geschil moedigen wij u ten zeerste aan om in dialoog te gaan met onze Aquaflanders keurder, indien er niet tot een overeenkomst kan gekomen worden dan kan u alsnog een klacht indienen op de website van www.aquaflanders.be.

De keuringen worden uitgevoerd door onze erkende keurder Carol Gunst.

Nuttige links