Particulieren

Terreinopmeting


Het is belangrijk wanneer u begint aan een nieuw project, dat u beschikt over de juiste plannen. Daarom kan u beroep doen op onze diensten voor het opmeten van de bestaande toestand, die als leidraad zal dienen voor het verdere verloop van uw project. Door middel van opmeting ter plaatse, diverse opzoekingswerken, gemeente, kadaster en/of hypotheekkantoor maken wij een gedetailleerd plan op.


Proces-verbaal van opmeting en splitsingEen proces-verbaal (PV) van opmeting of splitsing is een combinatie van een perceelmeting en een grensonderzoek. Een PV van opmeting wordt eenzijdig opgesteld en kan in verschillende situaties nodig zijn : 


 • bij verkoop van een eigendom
 • naar aanleiding van een nieuw opstalrecht
 • bij een splitsing
 • een lot uit een verkaveling
 • om de correcte grenzen te kennen voor het ontwerp van een nieuwe woning of verbouwing

Afpaling


Een afpaling mag uitsluitend door een landmeter-expert worden uitgevoerd. We onderscheiden gerechtelijke en minnelijke afpaling.

 • Gerechtelijke afpaling : aanstelling door een rechter om als deskundige advies te geven in het kader van een gerechtelijke procedure bij een grensbetwisting.
 • Minnelijke afpaling : aanstelling door de aanpalende eigenaars om als bemiddelaar op te treden.

Na het grensonderzoek, wordt de paal geplaatst en wordt een proces-verbaal van afpaling opgesteld, ondertekend door alle partijen en geregistreerd.


Verkaveling


Wanneer men een stuk grond wil opdelen in meerdere loten om deze als bouwgrond te kunnen verkopen is men verplicht om een  omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan te vragen.

Het  verkavelingsdossier bestaat uit: 

 • Opmeting van de bestaande toestand
 • Opmaak van een voorontwerp
 • Bespreking voorontwerp met u en de bevoegde instanties
 • Indienen van het dossier in het omgevingsloket

Na vergunning staan wij in voor de opmaak van het pv van afpaling en doen we het nodige om op het terrein de grenzen uit te zetten.

Dezelfde procedure kan ook gevolgd worden voor een verkavelingswijziging.


Omgevingsvergunning

Wanneer sprake is van een eenvoudig bouwdossier en geen architect vereist is, kan u bij ons terecht. Dit kan gaan over een aanvraag tot vergunning van:

 • Tuinhuis
 • Zwemvijver
 • Functiewijziging
 • Kleine verbouwingswerken
 • ...

Meer info vindt u op de website van Omgevingsloket Vlaanderen